ساسان مرادی
25 ساله از زعفرانیه
درخواست دوستی
ارسال نامه

آهای پسرررررررررا مردم از دل تنگی بیاین با منننننننننننننننن دوس بشین!!!!!!!!!!!!icon_cry.gif


باباااااااااااااااااااااا دلم پوسید یککککککککی بیاد با من دوووووس بشههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!icon_cry.gif


تبلیغات: